Zásady ochrany osobných údajov - GDRP

1. Kto je správca osobných údajov

PCrepair s.r.o. so sídlom Majerníkova 14, 841 05 Bratislava, IČO: 50 559 184, DIČ: 2120467459, zapísaná v Obchodnom registri súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 120959/B

2. Zásady spracovania osobných údajov

 • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
 • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
 • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

3. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zbierame:

 • Na stránke www.pcrepair.sk pri použití kontaktného formulára
 • Pri realizácii diagnostiky, vytvorení cenovej kalkulácie a úkonov pred uzavretím zmluvného vzťahu
 • Pri uzatvorení zmluvného vzťahu pre plnenie zmluvy medzi poskytovateľom (Pcrepair s.r.o.) a objednávateľom definované v Všeobecných obchodných podmienkach PCrepair s.r.o.

Osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Názov spoločnosti a jej údaje
 • telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Cookies

4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Plnenie zmluvy: servis. predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia, marketingová činnosť, podľa všeobecných obchodných podmienok PCrepair s.r.o

5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

 • Pre internú potrebu PCrepair s.r.o. – potrebu plnenia zmluvného vzťahu
 • orgánom štátnej správy
 • Google produkty
 • Facebook produkty 

6. práva subjektov údajov

Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)

Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)

7. záverečné ustanovenia

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás PCrepair, s.r.o. informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zavrieť menu